Schedule Himawari 2019

Wednesday 14 August

9:00 – 9:30 Registration
9:30 – 12:00 Shinkage ryu iaido
12:00 – 13:00 Lunch break
13:00 – 15:30 Shinkage ryu iaido
16:00 – 19:00 Konshinkai