Schema 2018

Dinsdag 31 juli

9:00 – 09:30 Registratie
09:30 – 12:30 Shinkage ryu iaido
12:30 – 14:00 Lunch pauze
14:00 – 17:00 Shinkage ryu iaido