Locatie

Dojo

Sporthal Spinozaweg Rotterdam
Spinozaweg 81 
3076 EK Rotterdam

Dinner

TBA