Privacyverklaring Nederlandse Stichting Shinkage ryu

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Stichting Shinkage ryu, gevestigd te Ansinghlaan 48, 3431 GV te Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30267259, hierna te noemen: ‘NSSr’. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle website(s), activiteiten en diensten van de NSSr.

Wanneer u deelneemt aan onze activiteiten of gebruikmaakt van onze dienstverlening deelt u bewust of onbewust persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@shinkageryu.nl

Verwerking Persoonsgegevens

De NSSr verwerkt onderstaande persoonsgegevens:

Naam (Voor- en achternaam)

Adresgegevens, inclusief stad en land waarin u woonachtig bent

Email-adres

Dojo-lidmaatschap

Dan-graad

Deze persoonsgegevens worden door de NSSr slechts verwerkt ter uitoefening van onze activiteiten met en het leveren van onze diensten aan u. Zo verwerken wij bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie van seminars en andere evenementen waarvoor u zich bij de NSSr inschrijft, het versturen van nieuwsbrieven en updates om u op de hoogte te houden van onze (vaste) activiteiten en het voeren van onze donateursadministratie. Alleen wanneer bovenstaande persoonsgegevens door uzelf, dan wel met uw toestemming door de dojo waarbij u lid bent aan de NSSr worden verstrekt, worden deze verwerkt. De NSSr spant zich actief in om de omvang van de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening aan u te beperken. Hierdoor is het waarschijnlijk dat niet alle bovenstaande persoonsgegevens te allen tijde bij ons bekend zijn, dan wel door ons verwerkt worden.

De NSSr hanteert geen cookies en legt uw gedrag op onze website(s) op geen enkele wijze vast.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De NSSr verstrekt uw persoonsgegevens slechts aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze dienstverlening aan u of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht de NSSr te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de NSSr op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de NSSr deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de NSSr hebben ontvangen.

Retentie persoonsgegevens

De NSSr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vereist voor het uitoefenen van onze activiteiten, het leveren van onze diensten aan u of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

De NSSr treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren ten behoeve van onze activiteiten of diensten, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website(s) van de NSSr kunnen links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de NSSr. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De NSSr raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De NSSr past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website(s) zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de NSSr u per e-mail en via de websites informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de NSSr wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactpersoon:              Stan Engelen

Bestuursfunctie:              Secretaris

E-mail:                           secretaris@shinkageryu.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Amsterdam, mei 2018