Privacyverklaring Nederlandse Stichting Shinkage ryu

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Stichting Shinkage ryu, gevestigd te Ansinghlaan 48, 3431 GV te Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30267259, hierna te noemen: ‘NSSr’. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle website(s), activiteiten en diensten van de NSSr.

Wanneer u deelneemt aan onze activiteiten of gebruikmaakt van onze dienstverlening, deelt u bewust of onbewust persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherm (‘AVG’). Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail via: secretaris@shinkageryu.nl

Verwerking Persoonsgegevens

De NSSr verwerkt persoonsgegevens welke naar onze mening noodzakelijk zijn om de doeleinden van het organiseren van activiteiten met en voor u en het leveren van onze diensten aan u te kunnen realiseren. Voorgenoemde doeleinden omvatten onder meer de organisatie van seminars en andere evenementen waarvoor u zich aanmeldt bij de NSSr, het verzenden van nieuwsbrieven en updates om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en het beheren van onze donateursadministratie.

Als zodanig verwerkt de NSSr op basis van gerechtvaardig belang de volgende persoonsgegevens:

Naam (Voor- en achternaam)

Contactgegevens (bijv. telefoonnummer, (e-mail)adres, etc.)

Budo-gerelateerde informatie (bijv. dojo-lidmaatschap, (dan-)graad, shogo, etc.)

De NSSr spant zich actief in om de persoonlijke gegevens die we verwerken te beperken en zal uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld.

De NSSr hanteert geen cookies; op geen enkele wijze volgen of registreren wij uw gedrag op onze website(s).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De NSSr verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan en / of activiteiten met u, of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die door de NSSr worden verwerkt middels een verzoek daartoe aan de NSSr (tenzij de NSSr op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen). Daarnaast heeft u het recht om ons te verzoeken uw gegevens te rectificeren, verwijderen of verwerking daarvan te beperken en bezwaar tegen de verwerking te maken. U dient zich bij het maken van een verzoek op basis van deze rechten te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de NSSr alle andere organisaties die de relevante persoonsgegevens van de NSSr hebben ontvangen van dit verzoek op de hoogte stellen.

Retentie van persoonsgegevens

De NSSr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vereist voor het uitoefenen van onze activiteiten, het leveren van onze diensten aan u of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

De NSSr treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren ten behoeve van onze activiteiten of diensten, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website(s) van de NSSr kunnen links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de NSSr. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De NSSr raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De NSSr past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op onze de website(s) zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de NSSr u per e-mail informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de NSSr wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur via secretaris@shinkageryu.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft met betrekking tot onze verwerkingsactiviteiten en er niet samen met ons uitkomen, helpen wij u graag verder opweg naar de volgende stap. Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Amsterdam, april 2021